Antwoorden

Pedagogisch beleid

 

Voordelen Christelijk Gastouderbureau Korelon

Wat zijn de voordelen van Christelijk Gastouderbureau Korelon?

Informeren en vergelijken

 • Al onze informatie staat op de website, zodat u deze rustig kunt doorlezen;
 • Heeft u een vraag? U kunt ons altijd mailen. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar als u iemand persoonlijk wilt spreken, zie de contactinformatie;
 • Wij hanteren een aantrekkelijke adviesvergoeding voor de gastouder.
 • Voor de praktische invulling van de christelijke identiteit, ontvangen al onze gastouders gratis pedagogische handreikingen over sturing in gedrag en omgaan met straf, omgaan met seksualiteit, omgaan met identiteit of het omgaan met geweld en moderne media.
 • Alle bij ons ingeschreven gastouders kunnen gebruik maken van onze EHBO-cursussen, georganiseerd via Livis. Deze bieden wij aan tegen sterk gereduceerd tarief. Dit lage tarief geldt voor open inschrijving, maar ook voor onze eigen cursussen. Bij de eigen cursussen zijn de trainers zelf christen. Ze kennen de identiteit dus van binnenuit. Dit merkt u in de manier waarop zij lesgeven, hun taalgebruik en de wijze waarop zij tegen het leven aankijken. Het lage cursustarief geldt zowel bij open inschrijving als voor onze eigen cursussen!
 • Een deel van onze gastouders is niet verzekerd. Om die reden hebben wij voor ALLE gastouders GRATIS een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, evenals een ongevallenverzekering voor gastouder en kinderen.
 • Gastouders die vijf kinderen of meer opvangen, worden bij ons als VIP behandeld en krijgen bij ons extra voordeel! Zo worden o.a. de kosten van VOG’s en EHBK door ons vergoed! Wilt u meer weten over uw voordeel als VIP-gastouder? Klikt u dan hier
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon biedt haar gastouders de mogelijkheid GRATIS gebruik te maken van het ontwikkelingsprogramma LEEF! Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het programma de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest. Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de gastouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan de gastkinderen. Meer informatie over LEEF! vindt u hier.
 • Gastouders mogen GRATIS gebruik maken van de bijscholingsmogelijkheden via de Gastouderacademie.

Inschrijven

 • Inschrijven is gratis.
 • U ontvangt uiterlijk de eerstvolgende werkdag een bevestiging van uw inschrijving.

Vinden van gastkinderen

 • Heeft u nog geen gastkinderen? Dan kijkt onze opvangconsulente of wij een opvangaanvraag hebben die bij u(w) gezin past.
 • Kunnen we u niet direct een passend gezin bieden, dan neemt onze wervingsconsulente contact met u op om samen met u te kijken welke acties u kunt ondernemen voor het vinden van gastkinderen in de buurt.
 • Daarnaast blijft Christelijk Gastouderbureau Korelon doorgaan met de zoektocht voor gastkinderen die bij u passen. Zodra zich ouders bij ons inschrijven met een passende opvangvraag, neemt onze opvangconsulente contact met u op voor het doorlopen van de verdere inschrijf- en koppelingsprocedure.

Bemiddelen

 • Wanneer wij denken een geschikt gezin te hebben gevonden laten wij u dit onmiddellijk weten.
 • Wij vinden het belangrijk dat wij onze gastouders persoonlijk kennen om hen met het juiste gezin in contact te brengen! Voordat wij u aanbieden aan ouders, komen wij daarom bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Een één-op-één kennismaking tussen u en onze opvangconsulente om van elkaar te weten wie we zijn, waar u en wij voor staan en te kijken of de kinderen die opvang nodig hebben bij u en uw gezin passen.
 • Wanneer we overtuigd zijn van de juiste keuze, wordt u eerst anoniem aan de ouders voorgesteld.
 • Heeft u twijfels? Dan gaan de zoekacties gewoon door. Heeft u een goed gevoel bij het voorgestelde gezin? Dan wisselen we de naam- en adresgegevens uit en kunt u met elkaar kennismaken.

Kennismaking

 • Wanneer we u aan ouders hebben voorgesteld en u met ouders gaat kennismaken, hebben u en de ouder(s) ná de kennismaking een week bedenktijd. U kunt alles even laten bezinken en een bewuste keus maken.

Koppeling en contract

 • Besluit u beiden verder te gaan met de koppeling? Dan organiseren wij een koppelingsgesprek tussen u en de ouder(s). Onze opvangconsulente is daarbij aanwezig. U krijgt vanzelfsprekend tevoren een bevestiging van dit gesprek, evenals de documenten die in dit gesprek aan de orde komen.
 • In het koppelingsgesprek worden alle belangrijke punten van de opvang doorgenomen. Afspraken worden gemaakt en eventuele probleempunten worden besproken, waarbij onze opvangconsulente bemiddelt en adviseert.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon stelt per kind een helder, duidelijk contract op.
 • Samen met de opvangconsulente en de ouder(s) vult u een afsprakenformulier in, waarin o.a. uw opvangvergoeding staat vermeld, evenals opvangdagen en opvangtijden. Ook afwijkende afspraken worden op dit formulier ingevuld. Als we zeker weten dat alle onderwerpen zijn besproken en op papier zijn gezet, kan de opvang starten.

Administratie

 • Christelijk Gastouderbureau Korelon verzorgt voor u de volledige administratie voor de kinderopvang.
 • U ontvangt van ons elke maand een duidelijke overzicht met per kind gespecificeerd het uurtarief, het aantal opvanguren en de totale opvangvergoeding.
 • Wij zorgen voor incasso van de kosten bij de ouder(s) en de uitbetaling aan u. Wij kennen twee uitbetalingsmomenten:
  • de 12e of de 13e van de maand (in dat geval dienen de uren uiterlijk de 4e van de maand te zijn geregistreerd en te zijn goedgekeurd door zowel u als de ouder)
  • de 27e van de maand (in dat geval dienen de uren uiterlijk de 10e van de maand te zijn geregistreerd en te zijn goedgekeurd door zowel u als de ouder)
 • Wanneer u kiest voor een COMPLEET pakket, kunt u ook kiezen voor facturatie op basis van vaste uren per maand. De facturatie van de daadwerkelijke uren vindt dan plaats aan het einde van het kalenderjaar, of zoveel eerder als de opvang stopt.
 • Aan het begin van jaar volgend op het opvangjaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht over de inkomsten van het voorgaande jaar. Ruim op tijd dus voor uw aangifte inkomstenbelasting.

U regelt de opvang vanachter uw computer!

 • U kunt bij ons inschrijven via de website. Neemt u een oppasgezin mee? Ook zij kunnen zich bij ons inschrijven via de website.
 • De contracten worden snel en eenvoudig digitaal naar u verstuurd. De getekende contracten kunt u eveneens gescand via de mail versturen (per post mag natuurlijk ook!).
 • U registreert de daadwerkelijke opvanguren online in uw eigen inlogpagina via MijnKorelon.nl. De ouder controleert en accordeert de uren eveneens online.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Ook dat kan allemaal via uw eigen gastouderomgeving van MijnKorelon.nl.
 • Uw vergoedingoverzicht, net als alle andere documenten, worden bij ons digitaal verstuurd naar uw eigen gastouderomgeving in MijnKorelon.nl. U kunt hierop altijd inloggen, zodat u automatisch altijd alles bij de hand heeft in uw ‘digitaal archief’ van ontvangen documenten, maandelijkse vergoedingoverzichten en jaaroverzichten.
 • Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht van uw inkomsten.

Kwaliteitsbewaking

 • Elk jaar komt onze opvangconsulente bij u langs voor een evaluatiegesprek. De ouders zijn hierbij aanwezig. We evalueren de opvang op basis van ons pedagogisch beleid en het welbevinden van de gastkinderen en passen, waar nodig, afspraken aan. Onze opvangconsulente is hierbij aanwezig en zorgt ervoor dat alle individuele afspraken schriftelijk worden vastgelegd.
 • Uw woning wordt elk jaar door ons gecontroleerd op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw huis voldoet, ook bij een onverwachte inspectie.
 • U ontvangt van ons een gastoudermap, waarin u alle documenten die u aan de inspectie moet overleggen, geordend kunnen worden opgeborgen. Elk evaluatiegesprek loopt de opvangconsulente uw map door, zodat we er zeker van zijn dat alle documenten op orde zijn en blijven.
 • U ontvangt zelf een origineel exemplaar van de risico-inventarisatie voor in uw gastoudermap.
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon bezoekt u daarnaast (nog) minimaal 1x per jaar. Ouders mogen bij dit gesprek eveneens aanwezig zijn.

Deskundigheidsbevordering

EHBO bij Kinderen

 • Alle gastouders van Christelijk Gastouderbureau Korelon dienen te beschikken over een geldig certificaat EHBO bij Kinderen. Onze EHBO-cursussen bij kinderen hebben wij uitbesteed aan Livis. Door het grote aantal cursisten, kunnen we deze cursussen tegen sterk gereduceerd tarief aanbieden aan zowel onze ouders als gastouders. De cursussen kunnen altijd op korte termijn én in de buurt worden gevolgd via open inschrijving. Wilt u gebruik maken van de korting vraagt u dan via info@korelon.nl de link en de handleiding op.
 • Daarnaast hebben wij met Livis de overeenkomst gesloten een aantal cursussen uitsluitend open te stellen voor onze eigen ouders en gastouders. De kwaliteit is dezelfde, de trainer is christen en deelnemers zijn allen ingeschreven bij onze organisatie.
 • De data welke nu gepland is in 2017, is zaterdag 18 maart en zaterdag 2 september in Ridderkerk. Hierbij geldt Vol = Vol!

Thema-avond

 • Elk jaar organiseren wij thema-avonden waar onze gastouders (en in een aantal gevallen ook de ouders), van harte welkom zijn. Wij bieden een waardevol programma, waarbij onderwerpen vanuit christelijk perspectief worden belicht.

(Tijdelijk) stopzetten van de opvang

 • Het is belangrijk dat het gastkind het naar zijn zin heeft bij u. Ondanks uw goede zorgen, kan het voorkomen dat de opvang moet worden stopgezet, omdat een kind niet kan wennen. Binnen twee maanden na start van de opvang, kan het contract om deze reden dan ook zonder kosten en zonder opzegtermijn worden beëindigd. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de directie van Christelijk Gastouderbureau Korelon.
 • Wij hanteren een opzeg- of wijzigingstermijn van de lopende maand + 1 maand.
 • Tijdens zwangerschapsverlof van de ouders of van de gastouder, kan de opvang tijdelijk worden stopgezet.

Vragen

Algemene vragen

U kunt bij vragen altijd terecht bij uw eigen contactpersoon (opvangconsulente). Daarnaast kunt u mailen of met uw vragen bellen naar ons kantoor.

Financiële vragen

Christelijk Gastouderbureau Korelon heeft een Financiële helpdesk, waar ouders met een COMPLEET pakket hun vragen kunnen stellen over kinderopvangtoeslag en inkomsten van de gastouder.

Opvoedkundige vragen en vragen over de opvang
Christelijk Gastouderbureau Korelon biedt gastouders met een COMPLEET pakket eveneens de mogelijkheid tot het stellen van opvoedkundige vragen aan een van onze pedagogen.

Nieuws
Alle ouders en gastouders van Christelijk Gastouderbureau Korelon ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. Hierin staat de laatste informatie over wet en regelgeving, zijn opvoedkundige tips opgenomen, leuke (knutsel)activiteiten met de kinderen, verwerking van de christelijke feestdagen met de kinderen en wordt u op de hoogte gehouden over nieuws binnen ons gastouderbureau.

(Gast)oudercommissie

Op onze website publiceren we de verslagen van de oudercommissie en inspectierapporten (zie hieronder onder ‘downloads’)

Maatschappelijk betrokken

 • Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang
 • Wij zijn aangesloten bij Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang
 • Christelijk Gastouderbureau Korelon probeert waar mogelijk het milieu te ontzien, door zoveel mogelijk digitaal te werken;

Klachten

 • Wij doen er alles aan zorgvuldig te handelen. Mocht u als ouder toch onvrede voelen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met de desbetreffende persoon. Vaak is onvrede terug te voeren op een miscommunicatie en kan een gesprek met de desbetreffende persoon uitkomst bieden.
 • Wanneer een gesprek niet leidt tot de gewenste oplossing, kunt u te allen tijde contact opnemen met Hanneke Schot, de houder van Christelijk Gastouderbureau Korelon. Samen bekijken we uw probleem en proberen we tot een oplossing te komen.
 • Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Klachten kunt u altijd aan deze externe klachtencommissie voorleggen via www.degeschillencommissie.nl.

Eigen klantomgeving: MijnKorelon.nl

Onze eigen klantomgeving is ingericht voor het registreren van opvanguren door de gastouders, die daarna door de ouders, eveneens via de klantomgeving, kunnen worden geaccordeerd. Daarnaast kunnen nieuwe kinderen worden aangemeld via de eigen klantomgeving, kunt u alle overeenkomsten, facturen, jaaroverzichten en andere toegestuurde documenten inzien, opslaan en afdrukken vanuit de eigen klantomgeving, en kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen.

Terug